Ochrana osobných údajov

Ponúkame Vám:

  • komplexné spracovanie dokumentácie v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - ďalej len „Nariadenie“) a  so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
  • vypracovanie a aktualizácia internej smernice v oblasti ochrany osobných údajov,
  • záznamy o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa a sprostredkovateľa,
  • poverenie k prístupu k osobných údajov a poučenie oprávnených osôb,
  • informovanie doktnutých osôb o spracúvaní osobných údajov,
  • zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov Vo Vašej spoločnosti.