Jednoduché účtovníctvo

  • Vedenie peňažného denníka

  • Vedenie knihy pohľadávok, knihy záväzkov, knihy dlhodobého majetku, pokladničnej knihy, knihy účtu v banke

  • Evidencia dokladov pre účely DPH, vypracovanie priznania k DPH, súhrnného a kontrolného výkazu DPH

  • Vypracovanie ročnej účtovnej závierky ( výkaz o majetku a záväzkoch, výkaz o príjmoch a výdavkoch )

  • Vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov

  • Daň z motorových vozidiel

  • Daň z nehnuteľností