Mzdy a personálna agenda

  • Výpočet mesačných miezd

  • Zasielanie výkazov a hlásení do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní

  • Zasielanie prehľadov a hlásení na daňový úrad

  • Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti

  • Zasielanie štatistických výkazov

  • Evidencia a spracovanie osobných, pracovných a mzdových údajov zamestnancov

  • Vypracovanie pracovnej zmluvy (prípadne príslušnej dohody)

  • Splnenie oznamovacích povinností voči Sociálnej poisťovni a zdravotných poisťovní pri vzniku a zániku pracovného pomeru

  • Vystavovanie potvrdení pre zamestnancov

  • Výkazy a prehľady podľa požiadaviek