Podvojné účtovnítvo

  • Vedenie účtovného denníka

  • Evidencia majetku

  • Evidencia prijatých a vydaných faktúr

  • Vedenie bankovej knihy

  • Evidencia dokladov pre účely DPH, vypracovanie priznania k DPH, súhrnného a kontrolného výkazu DPH

  • Vypracovanie ročnej účtovnej závierky ( Súvaha, Výkaz ziskov a strát,  Poznámky )

  • Vypracovanie daňového priznania k dani z príjmu

  • Daň z motorových vozidiel

  • Daň z nehnuteľností